Centrum Dialogu Obywatelskiego
Regulamin
Stowarzyszenie zwykłe pod nazwą Centrum Dialogu Obywatelskiego działa w myśl przyjętego regulaminu, którego treść jest przedstawiona poniżej:


Regulamin Stowarzyszenia
Centrum Dialogu Obywatelskiego

I. Postanowienia ogólne
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Centrum Dialogu Obywatelskiego
i zwane jest dalej „Stowarzyszeniem”.
2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, nie posiadającym osobowości prawnej.
3. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.
4. Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.) oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.
5. Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.
7. Przedstawicielem reprezentującym Stowarzyszenie jest Krzysztof Piętka.
II. Postanowienia ogólne
1. Celem działania Stowarzyszenia jest:
• propagowanie kultury i sportu,

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
• organizację spotkań, szkoleń, debat oraz innych form poszerzania wiedzy, służących promocji Stowarzyszenia,
• udział w życiu publicznym,
• propagowanie ekologicznego stylu życia,
• aktywne uczestnictwo w życiu publicznym.

Ponadto składka członkowska wynosi 2,50 zł miesięcznie. CDO podobnie jak wszystkie stowarzyszenia zwykłe utrzymuje się wyłącznie ze składek członkowskich.
Deklaracja członkowska
Copyright Nazwa.pl